Szervezeti integritást sértő esemény 

A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság) működésével kapcsolatosan felmerülő szervezeti integritást sértő események bejelentése történhet a Társaság munkatársai, vezetői, az ellenőrzést végző belső és külső szervek, valamint egyéb külső személy részéről. 

Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó hatályos jogi szabályozástól, annak megsértésével, valamint a Társaság ügyvezetője (a továbbiakban: ügyvezető) és a tulajdonosi joggyakorló szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. 

 A szervezeti integritást sértő esemény fogalom mind a korábbi „szabálytalanságok” fogalmi körét, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit lefedi, megfelelve az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának. 

A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik egyebek mellett a valamely hatályos jogszabály vagy egyéb más belső szabályzat szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Társaság működési rendjét, a vagyongazdálkodását, vagy egyéb feladatellátásával összefüggő bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti. 

A szervezeti integritást sértő esemény fogalomköre széles, a korrigálható kisebb mulasztásoktól kezdve ide tartoznak a súlyosabb büntető-, szabálysértési eljárást maga után vonó ügyek, valamint kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények. 

 Kiemelt jelentőségű a szervezeti integritást sértő esemény, ha 

 •  a Társaság zavartalan működését súlyosan sérti, a szervezeti egységek feladatellátását jelentősen akadályozza; 
 • a Társaság hírnevét károsan befolyásolja; 
 • a Társaságra háruló bejelentési, tájékoztatási vagy nyilvántartási kötelezettség elmulasztását eredményezi. 

Nem minősül szervezeti integritást sértő eseménynek a munkafolyamatokban elkövetett és a belső kontrollrendszer keretében feltárt olyan hiba, hiányosság, mulasztás, amely egyértelműen nem jár pénzügyi, gazdasági kihatással, az adott folyamat célját, végrehajtási határidejét nem veszélyezteti és a munkafolyamatokba építetten, a folyamat felelőse által javítható. 

 A szervezeti integritást sértő esemény bejelentése, kivizsgálása 

 A szervezeti integritást sértő esemény bejelenthető szóban vagy írásban az alábbi adatlapon .

 A bejelentések fogadása a megfelelési tanácsadó feladata, aki a szóban tett bejelentésekről jegyzőkönyvet készít.  

 Az írásbeli bejelentés megtehető 

 • postai úton a Társaság székhelyére (9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás út 25.) küldött, a megfelelési tanácsadónak címzett küldemény útján; 
 • a Társaság irodaházának első emeletén  elhelyezett gyűjtőládába bedobott adatlapon, 
 • a titkarsag@skiparikft.hu elektronikus levelezési címre megküldve. 

 A megfelelési tanácsadó a bejelentést a beérkezéstől, illetőleg a részére történő továbbítástól számított 5 (öt) napon belül megvizsgálja és értékeli, az értékelést követően tájékoztatja a Társaság ügyvezetőjét (a továbbiakban: ügyvezető) a bejelentésről, aki dönt a további eljárásról és vizsgálat szükségessége esetén a vizsgálatot lefolytató személyről vagy szervezeti egységről (a továbbiakban: vizsgáló). 

 A vizsgálat ügyintézési határideje a bejelentés beérkezésétől, illetőleg a megfelelési tanácsadó részére történő továbbítástól számított 30 (harminc) nap, amely az ügyvezető engedélyével további 30 (harminc) nappal meghosszabbítható, amennyiben azt a vizsgálat körülményei indokolják és nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes végrehajtását.    

 Az eljárás eredménye lehet:  

 •  annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény és az eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés);  
 • szervezeti integritást sértő esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés;  
 • további eljárás elrendelése, amely a felelősség megállapítása vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges.     

 A jogkövetkezményekről való döntés - a lefolytatott eljárás eredményének ismeretében – és a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetése az ügyvezető feladata. 

 A bejelentő védelmére vonatkozó intézkedések 

 A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el és 

 •  a bejelentésével bűncselekményt vagy szabálysértést követett el vagy 
 • a bejelentésével másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.    

 A bejelentő kérheti adatainak zártan kezelését. Ebben az esetben a megfelelési tanácsadó egy általa aláírt, lezárt borítékban helyezi el a bejelentő személyes adatait az ügy iratai között és a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül - anonimizált másolatot készít. A bejelentő személyes adatai kizárólag a vizsgáló részére adhatóak át, ha az a bejelentés kivizsgálásához szükséges vagy ha a továbbításhoz a bejelentő egyértelműen hozzájárult.  A bejelentő önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges a személyére vonatkozó adatok más szervnek történő továbbításához vagy nyilvánosságra hozatalához.    

 A vizsgáló a vizsgálat során tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló mindenkor hatályos ügyvezetői határozatban foglalt kivételektől eltekintve kizárólag a bejelentés kivizsgálásához használhatja fel.

A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!